KONTROLA PROCESU

i elektroniczny obieg dokumentów zgodnie z wytycznymi normy ISO

Kontrola procesu w Isoft QMS

SPC Histogram - Kontrola jakości | Zarządzanie jakością Zadaniem tego modułu ( kontrola procesu ) wspierającego zarządzanie jakością jest udokumentowanie procesu produkcyjnego produktu lub usługi oraz kontrola jakości wyrobów i usług. W zakresie kontroli procesu system umożliwia graficzne (Flowchart) przedstawienie procesu, zdefiniowanie zagrożeń na poszczególnych etapach procesu oraz zaznaczeniem krytycznych punktów kontroli tego procesu (CCP). W zidentyfikowanych zagrożeniach system umożliwia między innymi:
- określenie poziomu ryzyka co do częstotliwości wystąpienia, wykrywalności i znaczenia ( FMEA )
- klasyfikacji rodzaju zagrożenia i sposobu mierzenia
- definiowania limitów specyfikowanych i ostrzegawczych dla danego zagrożenia, częstotliwości monitorowania.
- rejestrację zdarzeń - pomiar.

Isoft QMS - Kontrola procesu | Zarządzanie jakością Miły i łatwy interface umożliwia gromadzenie pomiarów wspomnianych parametrów oraz ich analizę graficzną.
Wyniki wszystkich pomiarów zagrożeń zapisywane są i przechowywane w tabelach z datami oraz danymi osób odpowiedzialnych za dany etap produkcji. W przypadku przekroczenia ustalonego limitu system generuje odpowiednio alarmy i akcje korekcyjne. Umożliwia to podejmowania odpowiednich działań w celu zapewnienia jakości produkowanych wyrobów oraz wyeliminowaniu strat powstałych w wyniku przekroczenia dopuszczalnych parametrów. Isoft QMS - Kontrola procesu | Zarządzanie jakością

Kontrola jakości


Kolejnym celem modułu jest kontrola jakości wytwarzanych wyrobów, usług i półproduktów oraz zakupywanych surowców i materiałów. W zakresie kontroli jakości system umożliwia definiowanie wymogów i cech kontrolnych:
- określenie poziomu ryzyka co do częstotliwości wystąpienia, wykrywalności i znaczenia wystąpienia wady dla klienta,
- klasyfikacji rodzaju cechy i sposobu mierzenia
- definiowania limitów specyfikowanych, ostrzegawczych i co najważniejsze krytycznych dla danego parametru,
- ilość próbek pomiarowych w partii,
- rejestrację pomiarów.
Isoft QMS - Kontrola jakości | Zarządzanie jakością
Ergonomiczny interface umożliwia gromadzenie pomiarów, ich analizę graficzną oraz statystyczno-matematyczną SPC z wykorzystaniem założeń Six Sigma. System automatycznie wylicza limity krytyczne, zdolność procesu. Mozliwość podłączenia zewnętrznych urządzeń np. pomiarowych Mitutoyo zapewniających transfer odczytanych danych poprzez RS232 bezpośrednio z urządzenia do systemu. Isoft QMS - Kontrola jakości | Zarządzanie jakością
Zgodnie z wymogami specyficznych norm (np. HACCP ) konieczna jest identyfikacja partii produktów z partiami surowców i pomiarami parametrów w procesie produkcyjnym ( Traceability ). Dzięki ewidencji komputerowej podanie numeru partii automatycznie generuje dane surowców użytych do jej produkcji, (jaka partia surowca, od jakiego dostawcy). Możliwe jest również odczytanie parametrów w punktach krytycznych zbadanych przy jej produkcji. Zapisane dane umożliwiają tworzenie różnych zestawień i analiz. System umożliwia również ocenę dostawców i surowców.
Parametry mierzone w czasie produkcji można łatwo analizować co daje możliwość uchwycenia trendu danego parametru w różnych okresach i odcinkach czasowych. Połączenie statystyki matematycznej z istotą Six Sigma daje znaczące oszczędności w kosztach efektywnej kontroli wyrobów. SPC - Kontrola jakości | Zarządzanie jakością

MODUŁY