Nadzorowanie niezgodności, reklamacje

akcje korygujące i zapobiegawcze zgodnie z wytycznymi normy ISO. Metoda 8D

Nadzorowanie niezgodności, reklamacje,

działania naprawcze metodą 8D

Działania naprawcze - Wykres Pareto | Nadzorowanie niezgodności W dobie gospodarki rynkowej zarządzanie firmą wymaga od menadżera szerokiej wiedzy na temat zarówno problemów wewnątrz organizacji ( niezgodności, obserwacje, pomysły ) jak i interakcji organizacji z otoczeniem ( reklamacje ). Organizacja generuje z natury swej zarówno problemy jak i pomysły ich rozwiązania.

Aby zarząd organizacji miał wgląd w problemy i pomysły pracowników, konieczny jest system ewidencjonowania zdarzeń i oceny zgłoszonych obserwacji niezgodności i reklamacji. Właściwe informacje to trafne decyzje. To wszystko pozytywnie wpływa na zapewnienie wysokiej jakości produktów i usług.

Moduł nadzorowania niezgodności i akcji korekcyjno zapobiegawczych (AKZ) powstał, aby umożliwić monitorowanie zdarzeń i pomysłów w organizacji używając nowoczesnych metod rozwiązywania problemów. Każde zdarzenie powinno być odnotowane w systemie, ze wskazaniem osób odpowiedzialnych za podjecie odpowienich działań naprawczych. Następnie przeprowadza się analizę problemu, wdraża rozwiązanie i ocenia jakość tego rozwiązania. W przypadku negatywnej oceny należy zdarzenie powtórnie rozpatrzyć. W systemie tworzy się bazę zdarzeń i rozwiązań z którego system automatycznie generuje diagram Pareto dla przejrzystej analizy problemu. Do reklamacji i niezgodności można dołączyć wagę FMEA określającą poziom ryzyka ( częstość zdarzenia, znaczenie dla klienta i wykrywalność ). Uwzględniając współczynnik FMEA możemy przeprowadzić wiarygodną analizę zagrożeń . Analizy ułatwiają osobom decyzyjnym precyzyjne wyselekcjonowanie najistotnejszych zdarzeń, które generują najwięcej problemów (w pierwszej kolejności "duże kamienie"). Wpływa to na efektywniejsze podnoszenie jakości.
Stworzona baza wiedzy daje możliwość przeglądu dotychczasowych niezgodności, obserwacji, pomysłów i reklamacji. W jaki sposób je przeanalizowano, jekie podjęto środki zaradcze oraz jak oceniono dotychczasowe działania.

Raporty pozwalają zidentyfikować powtarzające się problemy w celu określenia skutecznych działań korygujących lub zapobiegawczych. Nie powielanie standardowych błedów to jedna z dróg do podniesienia jakości. ISOFT - Rejestr działań korygujących i zapobiegawczych. Jakość produktów i usług

KAIZEN - Ciągłe doskonalenie procesu. Do wykorzystania w wszystkich jednostkach pragnących wykorzystać niesformalizowany potencjał twórczy zasobów ludzkich. Każdy pracownik ma możliwość anonimowego zgłoszenia pomysłów, uwag na poprawę funkcjonowania jednostki, usuwania wszelakich przeszkód i zbędnych kosztów w procesie biznesowym. Rozwiązanie to daje mozliwość pozbycia się uprzedzeń personalnych co do osoby zgłaszającej nowatorskie rozwiązanie. System daje możliwość oceny pomysłu przez zespół ekspertów a nie bezpośredniego przełożonego. Jeśli zaproponowane rozwiązanie przyniesie jednostce wymierne korzyści, wynagrodzenie pomysłodawcy mobilizuje do dalszej twórczej pracy.
Ważnym kwestią do rozwiązania są reklamacje. Zgodnie z normami powinny być prowadzone rejestry jaki towar, od kogo, z jaką usterką i jak została sprawa załatwiona. Program umożliwia zgłaszanie reklamacji na gotowych formularzach, wykorzystując biblioteki odbiorców, towarów, usterek, osób zgłaszających oraz odpowiedzialnych. Jest możliwość wprowadzenia kosztów reklamacji i raportowania, jakie usterki ile kosztują. Każdy problem zgłoszony do modułu posiada swój status, dzięki czemu łatwo można zidentyfikować sprawy nie załatwione. Jest również prowadzona ewidencja czasu, w którym dana sprawa została rozpatrzona. Osoby odpowiedzialne za rozwiązanie danego problemu są automatycznie powiadamiane przez system. Rozbudowane mechanizmy wyszukiwania pozwalają audytorom szybko dotrzeć do interesujących kwestii.
System ISOFT QMS zawiera odrębny moduł Kaizen dostępny dla wszystkich pracowników jednostki. Zgodnie z japońską filozofią ciągłego doskonalenia wywodzącej się z japońskiej kultury i praktyki zarządzania. W myśl tej filozofii (kaizen), jakość sprowadza się do stylu życia - niekończącego się procesu ulepszania. Podstawową regułą tej filozofii jest ciągłe zaangażowanie oraz chęć ciągłego podnoszenia jakości firmy i produktu przez wszystkich jej pracowników - nie tylko osób do tego wyznaczonych. Polega to na włączeniu procesu myślowego na każdym etapie produkcji przez wszystkich jej uczestników (nawet przysłowiowego Franka). Jest to odpowiedzią na bezmyślne wykonywanie ustalonych odgórnie działań a tym samym niekiedy powielanie rutynowych błędów ( Zazwyczaj niemożliwych do wychwycenia przez kierownictwo). Kaizen wdrażają zazwyczaj jednostki o wysokim stopniu innowacyjności.
System Isoft QMS firmy TRY (na dzień dzisiejszy) jest jedynym systemem elektronicznym na polskim rynku posiadającym elektroniczną implementację kaizen od 2000 roku.

Wybrane funkcje i możliwości:

 • Rejestrowanie reklamacji, niezgodności i pomysłów.
 • Powiadamianie osób odpowiedzialnych i rejestracja wykonanych działań.
 • Śledzenie stanu załatwiania konkretnych problemów.
 • Pareto i FMEA problemów.
 • Elektroniczna implementacja KAIZEN.
 • Koło Deminga przy rozwiązywaniu problemów. Stworzenie bazy wiedzy występujących problemów i dotychczasowych sposobach ich rozwiązywania.
 • Rozbudowane opcje raportowania.
 • Sterowanie dostępem do danych.
 • Uproszczony system rejestracji problemów ( biblioteki, gotowe formularze).
 • Eliminacja rozproszonej lub nieokreślonej odpowiedzialności za działanie.
 • Kontrola czasu rozwiązywania problemu.

MODUŁY